دیدار رئیس هیات مدیره اصکابا به همراه رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره کانون با معاون اول رئیس جمهور

دیدار رئیس هیات مدیره اصکابا به همراه رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره کانون با معاون اول رئیس جمهور حسن کرباسی رئیس هیات مدی...

ادامه مطلب

دستورالعمل ضوابط و شرایط مربوط به مکان، امکانات، تجهیزات و کارکنان مورد نیاز دفاتر کاریابی

💢تصویب "دستورالعمل ضوابط و شرایط مربوط به مکان، امکانات، تجهیزات و کارکنان مورد نیاز دفاتر کاریابی"💢 🔰 در هیات مرکزی به استناد بند (2)...

ادامه مطلب