تفاهم نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

تفاهم نامه با دانشکده صنعت هواپیمایی کشور

تفاهم نامه با سازمان توسعه تجارت ایران