مهارت های موردنیاز

4 سال سابقه کار

مهارت صحبت به زبان کشور مورد نظر

دارا بودن حداقل لیسانس