مراحل  عضویت کاریابی ها در انجمن اصکابا

 • تکمیل مدارک مورد نیاز طبق لیست زیر.

 • ارائه درخواست کتبی با سربرگ کاریابی به همراه مدارک به اصکابا.

 • پرداخت حق عضویت ورودی.

 • پرداخت حق عضویت سالانه.

 • دریافت مدرک عضویت از اصکابا.

شماره شبا

IR240570034811010539473001
بانک پاسارگاد شعبه سردار جنگل

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید

 لیست مدارک مورد نیاز جهت عضویت کاریابی ها در انجمن اصکابا

 • درخواست کتبی عضویت در سربرگ کاریابی.

 • تصویر مجوز وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی.

 • تصویر شناسنامه صاحب مجوز، صفحه اول و دوم.

 • تصویر کارت ملی صاحب مجوز، هر دو رو.

 • عکس پرسنلی صاحب مجوز مربوط به 6 ماه اخیر.

 • رسید پرداخت حق عضویت ورودی به مبلغ 20.000.000 ریال در وجه اصکابا.

 • رسید پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ 14.400.000 ریال در وجه اصکابا. (از قرار 1.200.000 ریال ماهانه)