اعضای هيئت مديره انجمن دوره پنجم


حسن كرباسي
رئیس هیئت مدیره

مهندس مسعود درویش سروستانی
نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد حسن احمد پور
دبیر هیئت مدیره

مهندس محمد رضا هدایتی
خرانه دار

مهندس حسین مختاری
عضو هیئت مدیره

علی رفیعی
عضو هیئت مدیره

مسعود دریابیگی
عضو هیئت مدیره

پرویز قنبری
بازرس

محمد تقی احمدیان
بازرس