معافيت مالياتي مراكز كاريابي خارجي

کرباسی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران در گفتگو با روابط عمومی اصکابا از معافیت مالیاتی مراکز کاریابی خارجی سراسر کشور خبرداد، کرباسی اشاره نمود نظر به اینکه قانون گذار در بند (ب ) ماده 104 برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 ذیل ماده 27 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب هیدت محترم وزیران « اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالا ها و خدمات غیر نفتی در طول برنامه پنجم ممنوع است » این انجمن ضمن درخواست از سازمان توسعه تجارت ایران بعنوان متولی پیش بینی شده در قانون برای تعیین خدمات شامل این بسته حمایتی جلسات متعددی را برگزار نمود.

رئیس هیأت مدیره اصکابا در ادامه این گفتگو اظهار داشت با پیگیریهای صورت گرفته و با توجه به مکاتبه شماره 1137/100/90 مورخ  29/6/90 معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت که خدمات اعزام نیروی کار به خارج از کشور را نیز مشمول بهره مندی از معافیت مالیاتی اعلام نموده است و با عنایت به بخشنامه شماره 24547/200 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور مراکز کاریابی خارجی که در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور فعالیت می نمایند مشمول استفاده از خدمات معافیت مالیاتی قرار گرفته اند.