نمونه قرارداد كار در كشور قطر

 نمونه قرارداد کارجویان ایرانی با کارفرمایان کشور قطر جهت استفاده مدیران مراکز کاریابی خارجی سراسر کشور  

 

 

 

 

نمونه قرارداد كار در خارج از كشور (به زبان انگلیسی)

نمونه قرارداد كار در خارج از كشور (به زبان فارسی)

نمونه قرارداد كار در خارج از كشور (به زبان عربی)