تغيير مسئولين انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران

در تاريخ 16/6/92 اعضاء هيأت مديره انجمن با توجه به استعفاء رياست محترم هيأت مديره طبق مفاد قانوني و اختيارات اساسنامه انجمن و رعايت قوانين مصوب تشكلهاي سازمان كارگري و كارفرمايي مجدداً انتخابات انجام كه به ترتيب آقايان : 1- حسن محمدباقر كرباسي بعنوان رئيس انجمن    2- دكتر محمدحسن احمدپور بعنوان دبيرانجمن با كسب اكثريت آراء انتخاب شدند. ضمناً تغييرات مذكور طي مصوبه شماره 105660 مورخ 26/6/92 مورد تأييد اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گرفت.

 

 

                                                                                                            پايان خبر – روابط عمومي انجمن