تخصيص تسهيلات بانك رفاه كارگران به مراكز مشاوره شغلي و كاريابي هاي خارجي

رئيس هيأت مديره انجمن از تخصيص تسهيلات بانك رفاه كارگران به مراكز مشاوره شغلي و كاريابي هاي خارجي سراسر كشور خبر داد :

 

حسن كرباسي رئيس هيأت مديره اعلام نمود كليه اعضاء محترم عضوء انجمن كه داراي شرايط مندرج در مصوبه شماره 1387  مورخ 14/9/91 بانك رفاه كارگران مي باشند مي توانند با تكميل مدارك مورد نياز با مراجعه به دفتر انجمن جهت اخذ معرفي نامه مورد نياز در جهت بهره مندي از تسهيلات مذكور اقدام نمايند.

 

 

                                                                                                            منبع خبر – روابط عمومي انجمن

 

 

تخصيص تسهيلات بانك رفاه كارگران به مراكز مشاوره شغلي و كاريابي هاي خارجي