ديدار دبير انجمن با Simon Bjørkman كارشناس عالي كشور دانمارك

دیدار دبير انجمن با Simon Bjørkman كارشناس عالي كشور دانمارك


در پي توسعه روند اعزام نيرو به خارج از كشور، حسن كرباسي دبير انجمن با Simon Bjorkman كارشناس عالي كشور دانمارك ديدار و گفتگو نمود.
با هدف توسعه همكاري و آشنايي هر چه بيشتر متقاضيان واجد شرايط اعزام به كشور پادشاهي دانمارك با قوانين و شرايط كشور مذكور، با دعوت انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران از Simon Bjørkman «كارشناس عالي كشور پادشاهي دانمارك» طي ديدار و جلسه اي با حضور جناب آقاي حسن كرباسي «دبير انجمن» در خصوص موارد في ما بين دو طرف بحث و گفتگو صورت پذيرفت.
در اين جلسه جناب آقاي Simon Bjørkman از علاقه خود به كشور ايران و تصميم خود مبني بر اطلاع رساني صحيح به متقاضيان در خصوص قوانين كشور پادشاهي دانمارك و آشنا نمودن آنها با زبان دانمارکی مواردي را مطرح و در ادامه جناب آقاي كرباسي از تمايل بيشتر در خصوص توسعه همكاري در زمينه اعزام نيرو در رشته هاي مورد نياز كشور پادشاهي دانمارك و اطلاع رساني صحيح به متقاضيان واجد شرايط و جذب و ساماندهي اعزام نيروهاي مازاد بازار كار در رشته هاي داراي اولويت را مطرح نمود.
كرباسي در ادامه ضمن توضيح نحوه چگونگي فعاليت مراكز مشاوره شغلي و كاريابي هاي خارجي در كشور ايران، گزارشي از اقدامات صورت گرفته توسط انجمن در سال هاي گذشته را مطرح و بيان نمود.