جوابيه مورخ 17/3/91 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به اظهارات هاشمي پور

جوابيه مورخ 17/3/91 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به اظهارات هاشمي پور

جوابيه مورخ 17/3/91 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به اظهارات چاپ شده از سوي جناب آقاي هاشمي پور، رياست هيأت مديره كانون كاريابيهاي سراسر كشور در صفحه 31 روزنامه آسيا مورخ 13/3/91 منتشر شد.

در این جوابیه اعلام شد که انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران تنها مرجع قانوني به عنوان نماينده بخش خصوصي در خصوص اظهار نظر و اطلاع رساني در حوزه اشتغال خارج از كشور است.

به دنبال درج گزارشي تحت عنوان «كار و بار كاريابي ها خوب نيست» در روزنامه «آسيا» مورخ 13 خرداد، احسان اركاني مشاور وزير و مديركل روابط عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با ارسال نمابري اعلام كرد: در آئين نامه اجرايي قانون اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1387 هيئت محترم وزيران متولي و بالاترين ركن سياست گذار و برنامه ريز در حوزه اعزام نيروي كار به خارج از كشور وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين گرديده است. لذا هر گونه اطلاع رساني و اظهار نظر در زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور به عنوان بخش دولتي بايد از سوي دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي اين وزارت صورت پذيرد.

در اين نمابر همچنين آمده است: در ماده 35 آئين نامه مذكور كارگروهي جهت سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت به روند مبحث اعزام نيروي كار به خارج از كشور پيش بيني شده و انجمن صنفي كاريابي هاي خارجي سراسر كشور به عنوان تنها نماينده بخش خصوصي در كارگروه مذكور تعيين گرديده است. لذا هر گونه اطلاع رساني و اظهار نظر در موارد حوزه اعزام نيروي كار به خارج از كشور به عنوان نماينده بخش خصوصي توسط انجمن فوق الذكر داراي وجاهت قانوني مي باشد.

در پايان قابل توجه مي باشد اظهار نظرات كانون انجمن هاي صنفي كاريابي هاي سراسر كشور در حوزه اعزام نيروي كار به خارج از كشور با استناد به مكاتبات دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي اين وزارت و عدم جايگاه قانوني لازم فاقد بهره برداري مي باشد.