حضور دبير انجمن در جلسه كار گروه اشتغال مورخ 18/3/91 استان اصفهان

حضور دبير انجمن در جلسه كار گروه اشتغال مورخ 18/3/91 استان اصفهان

 

حسن كرباسي دبير انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران كه به دعوت مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان به اين استان سفر كرده بود در جلسه كار گروه اشتغال اين استان كه در تاريخ 18/3/91 در محل ساختمان مركزي استانداري اصفهان به رياست جناب آقاي دكتر ذاكر اصفهاني استاندار اين استان تشكيل گرديد، حضور پيدا نمود.
به گزارش روابط عمومي اصكابا، كرباسي در اين جلسه كار گروه با ايراد سخناني ضمن بيان اقدامات صورت گرفته در حوزه اشتغال خارج از كشور و ارائه گزارش از مصوبات چهل و هشتمين جلسه شوراي عالي اشتغال كشور در اين خصوص، ابراز اميدواري كرد با پيگيري اين مصوبات و همكاري مديران استان ها با رشد اين صنعت در كشور شاهد درآمدزايي و تبادل فن آوري در كشور شاهد باشيم.
دبير انجمن در ادامه با تأكيد بر اهميت نقش استان اصفهان با توجه به آمار موجود از فارغ التحصيلان و وجود شهرك هاي صنعتي بزرگ كشور در اين استان، جايگاه و نقش اين استان را در كمك به رشد صنعت صادرات و اعزام نيروي كار در قالب گروه هاي فني و مهندسي بسيار حياتي و مهم دانست.
ضمناً در پايان جلسه كار گروه، دكتر ذاكر اصفهاني ضمن بيان سخناني بر حمايت كليه مديران اين استان، از صنعت اعزام نيروي كار به خارج از كشور تأكيد و در همين راستا در كارگروه مذكور مصوباتي به تصويب رسيد.