دبير انجمن صنفي كاريابيهاي بين المللي ايران در مصاحبه اي با روابط عمومي انجمن اظهار داشت:

دبير انجمن صنفي كاريابيهاي بين المللي ايران در مصاحبه اي با روابط عمومي انجمن اظهار داشت:

نظر به ابلاغيه شماره 127254 مورخ 26/11/90 صادره از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه به صراحت تنها مرجع ذيصلاح بعنوان نماينده بخش خصوصي در حوزه اعزام نيروي كار به خارج از كشور را انجمن صنفي كاريابيهاي بين المللي ايران شناخته است. بنابراين هر گونه اظهار نظر و مصاحبه در اين حوزه توسط بخش خصوصي تنها از طريق مسئولين اين انجمن معتبر و قابل استفاده مي باشد. بديهي است هر گونه مصاحبه و اطلاع رساني تحت عنواني همچون انجمن هاي استاني و يا كانون انجمن هاي صنفي كاريابيها با خبرگزاريها و جرايد و مطبوعات در حوزه اعزام نيروي كار به خارج از كشور با توجه به ابلاغيه مذكور و عدم صلاحيت صنفي صنوف فوق الذكر فاقد هر گونه جايگاه و وجاهت قانوني مي باشد.