پاسخ انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران به برخي اخبار

پاسخ انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران به برخي اخبار

انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران به برخي اخبار در خصوص اعزام پرستار به خارج پاسخ داد.
اين انجمن صنفي در توضيحات خود آورده است:
اكثركشورهاي موفق دنيا در حوزه اشتغال با برنامه‌ريزي دقيق نسبت به شناساييفرصتهاي شغلي در كشورهاي ديگر نسبت به جذب آن فرصتها اقدام و با اعزامنيروهاي كار مازاد خود ضمن ارز آوري در جهت رشد مهارت نيروها و تبادلاطلاعات و اثبات توان نيروهاي خود اقدام مي نمايند، هر چند به اين باورهستيم در صورت رونق بخشيدن به اين حوزه مي توان در راستاي شناسايي فرصتهايپروژه هاي عمراني، اقتصادي و... در كشورهاي ديگر نيز گامهاي رو به رشدي رابرداشت. از همين رو قابل توجه مي باشد مقام معظم رهبري با اشراف به مسائلكشور و كشورهاي دنيا در بند 6 ابلاغ سند توسعه اشتغال خود به دولت خدمتگزارتوجه ويژه‌اي را به اعزام نيروي كار با كشورهاي دنيا داشته اند و اينموضوع را جزء تكاليف و وظايف قوه مجريه دانسته و ابلاغ فرموده‌اند.
دراين توضيحات آمده است: قابل تذكر است در قانون مجازات به اشتغال به حرفهكاريابي و مشاوره شغلي مصوب مجلس محترم شرواي اسلامي كه پس از تصويب بهتأييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است و در آئين نامه اجرايي مصوب قانونمذكور كه در سال 1387 به تصويب هيأت محترم وزيران نيز رسيده، مرجع رسمي وقانوني فعاليت در حوزه اعزام نيروي كار به خارج از كشور، «وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي» تعيين گرديده و در آئين نامه مربوطه كميته‌اي تحت كميتهماده 35 با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي تعيين شده كه وظيفهسياستگذاري و برنامه‌ريزي اعزام نيروي گار به خارج از كشور را عهده‌دارمي‌باشند.
با توجه به صراحت قانون هرگونه فعاليت سازمانها، وزارتخانه هاو مراكز خصوصي و دولتي بدون هماهنگي با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيدر اين حوزه تخلف مي باشد و قابل پيگيري است.
از سوي ديگر سازمان نظامپرستاري مستند به قانون مرجع اظهار نظر در زمينه اعزام نيرو به خارج از كشورنمي باشند و در اقدامات و اعزامهاي غير قانوني پرستاران در سنوات گذشته بهكشورهاي «عمان و قطر» اخطارهاي متعددي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيبه سازمان نظام پرستاري ارسال گرديده است، اما متأسفانه سازمان مذكور بدونهيچ‌گونه توجهي و اطلاع از سياستهاي متخذه در سطح كلان كشور اعم از ابلاغفرمان مقام معظم رهبري، مصوبات شوراي عالي اشتغال، دستورات وزير محترمتعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصميمات كميته ماده 35 در حوزه اعزام نيرو بهخارج از كشور با اعلام بدون پشتوانه حقوقي و مسئوليت اجرايي موجب تشويشاذهان پرستاران جامعه را دامن مي‌زند، قابل ذكر مي باشد اعزامهايي كه درگذشته بدون هماهنگي با مرجع قانوني توسط سازمان نظام پرستاري صورت گرفتهاست، قشر زحمت كش پرستاران جامعه را دچار مشكلات عديده نمود.
انتظارمي‌رود رياست سازمان مذكور در مصاحبه‌هاي خود نسبت به اطلاع‌رساني شفاف جهتمراجعه پرستاران به مرجع قانوني خدمات اعزام به خارج از كشور «وزارتتعاون، كار و رفاه اجتماعي» عنايت نمايند و از ذكر مواردي همچون نياز بهمراجعه پرستاران جهت كسب اطلاعات و يا تأييد صحت و سقم مراكز مجاز كاريابي وبخش بين الملل سازمان تابعه خود كه هيچ گونه جايگاه و وجاهت قانوني راندارد جداً خودداري فرمايند.

 

ایدز و بیماری های واگیر در کمین پرستاران مهاجر

مهاجرت پرستارانکشور برای کار در خارج از کشور، در سال‌های اخیر افزایش یافته است تا جاییکه بتازگی رئیس هیات مدیره انجمن کاریابی‌های بین‌المللی از اعزام 2000پرستار ایرانی به کشور ترکیه خبر داد.
مهرداد ایوبی اظهار امیدواریکرد با اعزام 2000 پرستار به ترکیه در سال ‌جاری، تعداد کل اعزام‌های نیرویکار در رشته‌های مختلف به 7000 نفر افزایش یابد.
همزمان با اعلام اینخبر، پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان نظام پرستاری کشور به نقل از رئیس اینسازمان نسبت به تبلیغات گمراه‌کننده کار در خارج از کشور برای پرستارانهشدار داد.
به گفته غضنفر میرزابیگی اخیرا شاهد تبلیغات گسترده و پرزرق وبرقی در مورد اعزام پرستاران به ترکیه، انگلیس و کشورهای دیگر برای کارهستیم که مورد تایید نیستند.
ماجرا از این قرار است که با توجه بهکارآمدی و تبحر پرستاران ایرانی، کشورهای زیادی به دنبال جذب پرستارانایرانی هستند. از طرفی موسسات و مراکزی نیز در این خصوص مشغول به کارند کهظاهرا این مراکز در مواردی از طریق سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشتدرخواست خود را به صورت رسمی اعلام می‌کنند و سازمان نظام پرستاری و دفترروابط بین‌الملل وزارت بهداشت صحت و سقم این موارد را بررسی کرده و درمواردی که مشکلی نباشد به مراکز کاریابی اجازه تبلیغ می‌دهد.
اما براساساعلام سازمان نظام پرستاری در مواردی ممکن است این مراکز پرستاران را برایمراقبت از بیماری‌های خطرناک و واگیر مانند ایدز مشغول کنند.
به گفتهمیرزابیگی، تجارب گذشته نشان می‌دهد در مواردی که این استعلامات و بررسی‌هااز مراجع قانونی و معتبر انجام شده، اعزام پرستاران برای کار به کشورهایمختلف موفق بوده و شأن پرستاران و کشورمان حفظ شده است، اما در مواردغیرمجاز ممکن است بلایا و خطرات زیادی به پرستارانی که به امید کار به خارجمی‌روند، وارد شود و از آنها سوءاستفاده شود.
بر همین اساس سازمان نظامپرستاری با اعلام شماره تماسی از پرستاران خواسته است که قبل از اقدام واعزام حتما از واحد بین‌الملل سازمان نظام پرستاری (88935852) استعلام کنندتا دچار مشکل نشوند.


مهاجرت پرستاران، چرا؟

پرستاریتنها رشته گروه پزشکی محسوب می‌شود که به گفته مسوولان بیکاری ندارد. درواقع به‌‌رغم زیاد بودن تعداد فارغ‌التحصیلان این رشته خصوصا دردانشکده‌های پرستاری دانشگاه آزاد اما اغلب پرستاران در بیمارستان‌ها ومراکز درمانی دولتی و خصوصی جذب می‌شوند.
البته این اتفاق از نگاه پرستاران یک حسن محسوب نمی‌شود، چرا که بیکار نبودن پرستاران به سختی کار آنها مربوط می‌شود.
بهگفته دبیرکل خانه پرستار، اغلب فارغ‌التحصیلان رشته پرستاری بین کار کردندر این شغل با سختی کارش و پرداخت‌های کم و بیکاری، بیکاری یا کار در سایرمشاغل را ترجیح می‌دهند.
اما علت مهاجرت پرستاران نیز به نوعی به همیندلایل برمی‌گردد. شریفی‌مقدم در این خصوص می‌گوید: متوسط حقوق یک پرستار درکشور در بهترین حالت حدود 600 هزار تومان یعنی معادل 400 دلار است، اماهمین میزان در کشورهای پیشرفته حدود 4000 دلار است.
به گفته او، علاوه بر این اختلاف 10 برابری میزان حقوق، سختی کار پرستاران نیز در ایران بسیار بیشتر است.
دبیرکلخانه پرستار ادامه می‌دهد: در مراکز بیمارستان ما به دلیل کمبود نیرویپرستار به ازای هر 12 تا 15 تخت بیمارستانی یک پرستار مشغول به کار است، درحالی که در کشوری مانند آمریکا یک پرستار تنها مسوول 4 تخت است و در شیفتکاری‌اش مسوولیت بیشتر از 4 بیمار را ندارد.