معرفی نماینده به دفتر توسعه صادرات و خدمات ایران

با سلام 

بدینوسیله به اطلاع می رساند انجمن کاریابی های بین المللی ایران جناب آقای محمدعلی معلمیان را به عنوان نماینده تام الختیار اصکابا در کمیته تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات، به دفتر توسعه صادرات و خدمات ایران معرفی نموده است.

با تشکر

روابط عمومی انجمن کاریابی های بین المللی ایران