سپاسگزاری
جناب آقای محمودی مدیر محترم دفتر هدایت نیروی کار
برخود لازم دانسته در خصوص اتفاق نظر و هماهنگی آن دفتر با انجمن جهت بررسی و صدور مجوز کاریابی های جدید تشکر ویژه از جنابعالی و همکارانتان داشته باشم و امیدوارم این همکاری به نحو احسن و در جهت کمک به رونق اشتغال خارج از کشور ادامه یابد.
 
با تشکر
محمدرضا هدایتی 
رئیس هیئت مدیره انجمن کاریابی های بین المللی ایران