برگزاری مجمع عمومی عادی اصکابا در روز شنبه 23 شهریور 98
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران (اصکابا)
بدینوسیله از اعضای رسمی محترم انجمن مطابق اطلاعات ثبت شده در سایتwww.scaba.ir  دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی که در روز شنبه مورخ 23/6/1398 راس ساعت 16 در آدرس تهران: زعفرانيه، خيابان آصف، ميدان اعجازي، خيابان بهزادي، خيابان ميرزايي، پلاک 18، سالن کنفرانس مركز جامع توانبخشي عمل تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه
• ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان و تصویب آن؛
• استماع گزارش تراز مالی خزانه دار منتهی به پایان دوره و تصویب آن؛
• انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان؛
• تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اگهی های انجمن.
 
مطابق تبصره واحده ماده 32 اساسنامه، داوطلبان نامزدی در هیات مدیره و هیات بازرسان موظفند حداکثر تا 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع عمومی، تقاضای خود را به رئیس هیات مدیره ارایه و رسید دریافت دارند.
 
دکتر محمدحسن احمدپور
رئیس هیات مدیره