نشانی جدید اصکابا
دفتر انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران به محل جدید منتقل شد.
به گزارش روابط عمومی اصکابا، از دی ماه سال 1397 دفتر انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران به محل جدید واقع در تهران - میدان پونک - انتهای بلوار میرزا بابایی - تقاطع ستاری- مجموعه ورزشی خیریه عمل- پلاک 107 - کد پستی : 1476813458 انتقال یافت
بر این اساس 02144604600 شماره تلفن جدید اصکابا است.
بر طبق اساسنامه مصوب انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران،  تغییر آدرس جدید در جلسه مورخ ۱۳۹8/09/01 به تصویب هیات مدیره اصکابا رسید.