اعضای هيئت مديره انجمن دوره ششم


مهندس محمد رضا هدایتی
رئیس هیئت مدیره

 


مسعود درویش سروستانی
عضو هیئت مدیره

 


حسن كرباسي
عضو هیئت مدیره و دبیر

 


علی رفیعی
عضو هیئت مدیره و نائب رییس

 

حمید قدمگاهی
عضو هیئت مدیره

محمد علی معلمیان
عضو هیئت مدیره و خزانه دار


علی یمینی
عضو هیئت مدیره

 


پرویز قنبری
بازرس

محمد تقی احمدیان
بازرس