شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن

ماده 5 – شرايط عضويت: 
كليه واجدين شرايط مي توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچكس را نمي توان به عضويت در انجمن مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
عضويت: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت دارا بودن مجوز دفتر مشاوره شغلي و كاريابي بين المللي معتبر از وزارت مي توانند با مصوبه هيأت مديره به عضويت اين انجمن درآيند. 
تبصره 1: در صورتي كه هر يك از اعضاء، شرايط عضويت انجمن را از دست دهد، با تصويب هيئت مديره از عضويت در انجمن خارج شده، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي خود مي باشد. 
تبصره 2: تعيين و تغيير ضوابط عضويت در انجمن از اختيارات مجمع عمومي بوده و هيئت مديره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومي، ملزم به پذيرش عضويت متقاضيان واجد شرايط مي باشد. چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان از نظر هيئت مديره، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيئت مديره پذيرفته نگردد، متقاضي مي تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد. تصميمات مجمع عمومي در اين زمينه قطعي است.