مدارک مورد نیاز برای عضویت در انجمن


1. تصویر شناسنامه 
2. تصویر کارت ملی 
3. دو قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه سفید 
4. تصویر مجوز کاریابی 
5. پرداخت حق عضویت به مبلغ یازده میلیون ریال
6- پرداخت حق اشتراک به مبلغ دوازده میلیون ریال 

شماره حساب انجمن: ١-١٠٥٣٩٤٧٣-١١٠-٣٤٨ بانک پاسارگاد شعبه سردار جنگل به نام انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران