دولت سوئيس تصميم به افزايش ماليات مهاجران مالياتي گرفت

دولت سوئیس تصمیم گرفت مالیات ثروتمندانی را که به دلیل فرار مالیاتی از کشور خود به سوئیس مهاجرت کرده اند، افزایش دهد.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه از ژنو، بر اساس مقررات جدید دولت سوئیس، مالیات ثروتمندان خارجی ساکن در سوئیس از ابتدای ژانویه دو هزار و شانزده افزایش خواهد یافت.
به گزارش ، دولت سوئیس جدولی زمان بندی شده برای اخذ مالیات تنظیم کرده است که اقشار بیشتری از جامعه را در بر می گیرد.

بر اساس مقررات جدید، افراد ثروتمندی که پس از ژانویه دو هزار و چهارده وارد خاک سوئیس می شوند باید به دولت مالیات پرداخت کنند.