برگزاري اولين جشنواره فرصت هاي استخدام

اولین جشنواره فرصت های استخدام از تاریخ دوم تا چهارم اسفند ماه 1391 توسط موسسه اکسپوکیش در پردیس ملت تهران واقع در اتوبان نیایش برگزار می گردد.

هدف از برگزاری این جشنواره، ایجاد فضایی جهت تعامل مستقیم شرکت ها، سازمان ها با نیروی انسانی متخصص آماده به کار در راستای توسعه اشتغال در کشور می باشد. 
مشارکت کنندگان: شرکت ها و سازمان های نیازمند نیروی انسانی متخصص، غیر متخصص و دانش آموخته 
بازدیدکنندگان: نیروهای انسانی متخصص، غیر متخصص و دانش آموخته 
تلفن دبیرخانه جهت دریافت اطلاعات بیشتر:
88172113-5, 88172249-51, 88759222-3, 88172253

تخصص های مورد نیاز: