مهاجرت پزشكان عمومي به خارج از كشور

مهاجرت پزشكان عمومي به خارج از كشور


رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران اعلام كرد: كشورهايي مانند استراليا، دبي، عراق، كشورهاي آسياي شرقي و حاشيه خليج فارس به صورت مكتوب درخواست اعزام پزشك عمومي ايراني داشته اند و تعدادي از پزشكان عمومي نيز براي كار به اين كشورها مهاجرت كرده اند.
حسن هويدا در گفت وگو با فارس درباره آمار بيكاري پزشكان عمومي در كشور ادامه داد: سازمان نظام پزشكي با راه اندازي حوزه اشتغال و دفتر كاريابي و با دريافت مجوز از سوي وزارت كار، 12 هزار فرصت شغلي براي پزشكان در كشور فراهم كرده است.
وي افزود: با مكاتبات متعدد و مذاكرات تلفني انجام شده، پزشكان بيكار كه جوياي كار بودند، در سراسر كشور شناسايي و استخدام شدند. رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران گفت: همچنين برخي كشورهاي خارجي نيز به ما نامه نوشتند و درخواست پزشك عمومي ايراني داشتند.
هويدا تصريح كرد: بنابراين 60 پزشك با مذاكرات و پيگيري فرصت ها طي چهار سال به اين كشورها اعزام شدند كه قبل از اعزام، معرفي نامه و مشخصات خود را تكميل كرده و براي هميشه اعزام شدند.
وي در پاسخ به اين كه آيا اعزام پزشكان، لطمه اي به اجراي برنامه پزشك خانواده وارد كرده است، گفت: تعداد پزشكان اعزام شده در حدي نبوده است كه لطمه اي به برنامه پزشك خانواده بزند. برنامه پزشك خانواده با طرح نسخه 02به ازاي هر 2500 نفر، يك پزشك مي خواهد و تاكنون هم مسئولان وزارت بهداشت اعلام نكرده اند كه كمبود دارند. در حالي كه كشورهاي مترقي كه برنامه پزشك خانواده را قبلااجرا كرده اند به ازاي هر 500 نفر يك پزشك را به خدمت گرفته اند. وي افزود: وظيفه پزشكان در اين برنامه سلامت محور بودن است و بايد به دنبال فاكتورهاي بيماري زا باشند. اگر برنامه پزشك خانواده به صورت دقيق انجام شود و 2500 نفر به هزار نفر تقليل داده شود، مشكل كمبودها و بيكاري پزشكان حل مي شود.
هويدا با اشاره به تجديدنظر انجام شده در برنامه پزشك خانواده همزمان با تغييرات وزارت بهداشت گفت: هم اكنون به ازاي هر 2500 نفر يك پزشك خانواده وجود دارد كه با اين حساب 30 هزار پزشك بيكار و خارج از طرح وجود دارد اما اگر ميانگين را در نظر بگيريم كمبود نيروي انساني و اشتغال پزشكان برطرف مي شود.