صدور 5 فقره مجوز جديد و لغو دو مجوز كاريابي بين المللي

صدور 5 فقره مجوز جدید و لغو دو مجوز کاریابی بین المللی

 

در سومین جلسه هیات مرکزی ماده 7 آئین نامه کاریابی ها، 5 فقره مجوز جدید صادر و مجوز فعاليت كاريابي زرين كار«مشهد» و كار «اصفهان» باطل شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران «اصكابا»، در سومين جلسه «سال 91» در تاریخ 24 آذر 1391 هيات مركزي موضوع ماده «7» آئين نامه اجراي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1387 هيات محترم وزيران، پرونده هفت شخصيت حقوقي و حقيقي متقاضي تأسيس مركز مشاوره شغلي و كاريابي خارجي در سطح كشور مورد بررسي قرار گرفت و با پنج فقره از درخواست هاي مذكور موافقت به عمل آمد. همچنین هيات مركزي فوق الذكر با بررسي پرونده كاريابي خارجي زرين كار خراسان رضوي «مشهد مقدس» به مديريت خانم آيصنم آگزمووا به لحاظ عدم فعاليت و پرونده كاريابي خارجي كار اصفهان به مديريت آقاي غلامرضا ريحاني بزرگ نسبت به لغو مجوز فعاليت مراكز مذكور مبادرت ورزيد.