رئيس انجمن: در شرايط پساتحريم مي توان به رونق اعزام نيروي كار به خارج كشور اميدوار بود

رئیس انجمن: در شرایط پساتحریم می توان به رونق اعزام نیروی کار به خارج کشور امیدوار بود