مجمع عمومي عادي انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران برگزار گرديد.

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران  برگزار گردید.

 

یکشنبه 30/3/1395 مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران با حضور 19 نفر از اعضاء در محل سالن اجتماعات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور ناظر اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت مذکور برگزار گردید.

مجمع مذکور با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و در ادامه جناب آقای مهندس هدایتی خزانه دار انجمن و جناب آقای حسن کرباسی رئیس هیأت مدیره گزارشی اجمالی از خلاصه عملکرد فعالیت انجمن را به اطلاع اعضاء رساندند.

در ادامه تراز مالی انجمن با اکثریت آراء به تصویب رسید و در پایان هیأت مدیره وارد بحث انتخابات اعضاء جدید هیأت مدیره شد و با اخذ رأی گیری آقایان:محمدرضا هدایتی-علی رفیعی-محمد حسن احمدپور-حسن کرباسی-حسین مختاری-مسعود بهرام دریابیگی-مسعود درویش سروستانی به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره و آقایان:تقی احمدیان رشت آبادی و پرویز قنبری بعنوان بازرسان اصلی انتخاب گردیدند.

 

                                                                                                               پایان خبر

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران  برگزار گردید.

 

یکشنبه 30/3/1395 مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران با حضور 19 نفر از اعضاء در محل سالن اجتماعات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور ناظر اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت مذکور برگزار گردید.

مجمع مذکور با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و در ادامه جناب آقای مهندس هدایتی خزانه دار انجمن و جناب آقای حسن کرباسی رئیس هیأت مدیره گزارشی اجمالی از خلاصه عملکرد فعالیت انجمن را به اطلاع اعضاء رساندند.

در ادامه تراز مالی انجمن با اکثریت آراء به تصویب رسید و در پایان هیأت مدیره وارد بحث انتخابات اعضاء جدید هیأت مدیره شد و با اخذ رأی گیری آقایان:محمدرضا هدایتی-علی رفیعی-محمد حسن احمدپور-حسن کرباسی-حسین مختاری-مسعود بهرام دریابیگی-مسعود درویش سروستانی به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره و آقایان:تقی احمدیان رشت آبادی و پرویز قنبری بعنوان بازرسان اصلی انتخاب گردیدند.

 

                                                                                                               پایان خبر