سرپرست جديد امور بين الملل انجمن

شهرام بهرام دریابیگی به عنوان سرپرست امور بین الملل انجمن منصوب گردید.

در جلسه هیئات مدیره مورخ 15/2/1395 اعضای هیات مدیره با توجه به نیاز پیگیری امور در بخش بین الملل و مذاکره با همتایان خود در بازارهای کار جهانی و تعاملات رو به رشد در این حوزه با تصویب خود ضمن راه اندازی بخش امور بین الملل انجمن جناب آقای شهرام بهرام دریابیگی را به عنوان مدیر این بخش منصوب نمودند.